ضمایر شخصی ترکی استانبولی

ضمایر شخصی ترکی استانبولی

ضمایر شخصی ترکی استانبولی به کلماتی که جای اسم می­نشینند و از تکرار اسم جلوگیری می ­کنند؛ گفته می‌شوند. این ضمایر به صورت کلی به ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی تقسیم می‌شوند. در این مقاله به صورت کامل به موارد زیر می‌پردازیم:

  • ضمایر فاعلی ترکی استانبولی
  • ضمایر مفعولی ترکی استانبولی
  • ضمایر ملکی ترکی استانبولی
  • ضمایر انعکاسی ترکی استانبولی

ضمایر فاعلی ترکی استانبولی

به ضمایری که در نقش فاعل یعنی انجام دهنده کار هستند، ضمایر فاعلی می‌گوییم. مانند من، تو و ….

Benمن
Senتو
Oاو
Bizما
Sizشما
onlarآنها

بعد از ضمایر فاعلی سایر اجزای جمله و در نهایت فعل می­آید و انجام گرفتن کاری را در زمان مشخص اعلام می­کند.

زمان  حال استمراریمن ورزش می­کنم.Ben spor yapıyorum.
زمان آیندهتو چه کار خواهی کرد؟Sen ne yapacaksın?
زمان گذشته سادهآیا او دیر آمد؟O geç geldi mi?
زمان حال سادهما در دریا شنا می­کنیم.Biz denizde yüzeriz.
زمان حال سادهآیا شما در بیمارستان کار می­کنید؟siz hastanede çalışır mısınız?
زمان گذشته نقلیآنها به استانبول رفته‌­اند.Onlar İstanbul’a gitmişler.
ضمیر فاعلیپسوندمعنی
BenIm / İm / Uz / Üzهستم
SenSın / Sin / Sun / Süzهستی
O—————–هست
BizIz / İz / Uz / Üzهستیم
SizSınız / Siniz / Sunuz / Süzüzهستید
OnlarLar / Lerهستند

افعالی مانند “هستم، هستی، هست، هستیم، هستید، هستند” با استفاده از پسوندها بیان می­شوند. هر ضمیر پسوند جداگانه­ای دارد و همینطور هر ضمیر چند پسوند دارد.

در بین پسوند­ها بر اساس آخرین حرف صدادار، طبق جدول زیر انتخاب می کنیم.

A  ,   II
E  ,   İİ
O  ,  UU
Ö  ,  ÜÜ
  • یعنی اگر آخرین صدادار اسم یا صفت  a , ı باشد ؛ حالت  I را انتخاب می کنیم.
  • اگر آخرین صدادار اسم یا صفت  e ,  i  باشد ؛ حالت  İ را انتخاب می کنیم.
  • اگر آخرین صدادار اسم یا صفت  o , u  باشد ؛ حالت U را انتخاب می کنیم.
  • اگر آخرین صدادار اسم یا صفت ö , ü  باشد ؛ حالت  Ü را انتخاب می کنیم.

برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد می‌کنیم مقاله انواع پسوند ترکی استانبولی را به صورت کامل مطالعه کنید.

مثال ضمایر فاعلی ترکی استانبولی

به مثال­های زیر دقت کنید.

من خوشحال هستم.Ben mutluyum.
تو زیبا هستی.Sen güzelsin.
او خوشتیپ است.O yalışıklı.
ما ثروتمند هستیم.Biz zenginiz.
شما روسیه­ای هستید.Siz Russunuz.
آنها موفق هستند.Onlar başarılılar.

ضمایر مفعولی غیر­مستقیم ترکی استانبولی

ضمایر مفعولی مستقیم در زبان فارسی با حرف اضافه ” به ” بیان می­شوند. در زبان ترکی استانبولی با حروف اضافه  ( y ) e / aبیان می­شود.

به منBana
به توSana
به اوOna
به ماBize
به شما Size
به آنها                                                                                                             Onlara

به مثال­های زیر دقت کنید.

نمکدان را به من می­دهی؟Bana tuzluğu uzatır mısın?
به تو کمک کردند.Sana yardım ettiler.
از دست او عصبانی نشدم.Ona kızmadım.
لطفا به ما خبر دهید.Bize haber verin lütfen.
به شما همه چیز را توضیح دادم.Size her şeyi anlattım.
آیا به آنها گفتید؟Onlara söylediniz mi?

ضمایر فاعلی ترکی استانبولی حالت مکانی

حرف اضافه ” در ”  در زبان ترکی استانبولی با حروف اضافه   de , da , te , taبیان می­شود.ضمایر فاعلی همراه با حرف اضافه ” در ” به شکل زیر نوشته می­شوند.

نزد منBende
نزد توSende
نزد اوOnda
نزد ماBizde
نزد شما Sizde
نزد آنها                                                                                                             onlarda

به مثال­های زیر دقت کنید.

کتاب دست من است.Kitap bende.
آیا کلید دست تو است؟Anahtar sande mi?
شما مهمان دارید.Sizde misafir var.

ضمایر فاعلی ترکی استانبولی در حالت مکانی

حرف اضافه ” در ”  در زبان ترکی استانبولی با حروف اضافه  den , dan , ten , tanبیان می­شود.ضمایر فاعلی همراه با حرف اضافه ” در ” به شکل زیر نوشته می­شوند.

از منBenden
از توSenden
از اوOndan
از ماBizden
از شماSizden
از آنهاonlardan

به مثال­های زیر دقت کنید.

کلید را از من گرفتند.Benden anahtarı aldılar.
از تو خوشم نمی­آید.Senden hoşlanmıyorum.
از او متنفرم.Ondan nefter ediyorum.
از ما پول قرض خواستند.Bizden para borç istediler.
می­توانم از شما کمک بگیرم؟Sizden yardım alabilir miyim?
منتظر جواب از طرف آنها هستم.Onlardan cevap bekliyorum.

ضمایر مفعولی مستقیم ترکی استانبولی

همانطور که می­دانید ضمایر مفعولی مستقیم در زبان فارسی با حرف اضافه ” را ” بیان می­شوند. در زبان ترکی استانبولی با حروف اضافه  ( Y ) ı , i , U , Ü بیان می­شود.

من راBeni
تو راSeni
او راOnu
ما راBizi
شما راsizi
آنها راOnları

به مثال­های زیر دقت کنید.

من را ناراحت کرد.Beni azarladı.
تو را می­شناسم.Seni tanıyorum.
او را دیدم.Onu gördüm.
با ما تماس گرفت.Bizi aradı.
شما را درک می­کنم.Sizi anlıyorum.
آنها را دوست دارم.Onları seviyorum.

ضمایر ملکی

ضمایر ملکی برای بیان مالکیت استفاده می­شوند. مانند کتاب من، خانه­ی تو، مادر او و …. بعد از ضمیر ملکی اسم همراه با پسوند می­آید.

پسوند ملکیمعنیضمایر ملکی
m, ım , im , um ,ümمال منBenim
n , ın , in, un , ünمال توSenin
sı , si , su ,sü , ı , i, u , üمال اوOnun
mız, miz , muz , müz , ımız, imiz ,umuz ,ümüzمال ماBizim
nız, niz , nuz , nüz , ınız, iniz ,unuz ,ünüzمال شماSizin
sı , si , su ,sü , ları , leriمال آنهاonların

به مثال های زیر دقت کنید.

خانه من نزدیک اینجاست.Benim evim buraya yakın.
کیف تو سنگین است.Senin çantan ağır.
ماشین او در خیابان است.Onun arabası sokakta.
مدرسه ما تعطیل نیست.Bizim okulumuz tatil değil.
پسر شما ازدواج کرد؟Sizin oğlunuz evlendi mi?
درس­های آنها سخت نیست.Onların derleri zor değil.

ضمایر انعکاسی ترکی استانبولی

منظور از ضمیر انعکاسی کلمه ” خود ” است که همراه با پسوندهای ملکی می­آید. مانند خودم، خودت ، خودش و… معادل کلمه ” خود ” در زبان ترکی استانبولی KENDİ  است.

خودمkendim
خودتKendin
خودشKendisi
خودمانKendimiz
خودتانKendiniz
خودشانkendileri

به مثال­های زیر دقت کنید.

من خودم همه چیز را گفتم.Ben kendim her şeyi anlattım.
تو خودت تماس گرفتی؟Sen kendin aradın mı?
او خودش سالن را تمیز کرده است.O kendisi salonu temizlemiş.
ما خودمان آشتی کردیم.Biz kendimiz barıştık.
شما خودتان هم می­آیید؟Siz kendiniz de geliyor musunuz?
آنها خودشان اشتباه کرده­اند.Onlar kendileri hata yapmışlar.

ضمایر انعکاسی با توجه به معنا می­توانند حروف اضافه ” از، در، را ، به، با ” بگیرند. در جدول زیر همراه با معنی نوشته شده است.

به خودمKendimeاز خودمKendimden
به خودتKendineاز خودتKendinden
به خودشkendisineاز خودشKendisinden
به خودمانKendimizeاز خودمانKendimizden
به خودتانKendinizeاز خودتانKendinizden
به خودشانkendilerineاز خودشانkendilerinden
در خودم – نزد خودمkendimdeخودم راKendimi
نزد خودتKendindeخودت راKendini
نزد خودشKendisindeخودش راKendisini
نزد خودمانKendimizdeخودمان راKendimizi
نزد خودتانKendinizdeخودتان راKendinizi
نزد خودشانkendilerindeخودشان راkendilerini
  با خودمKendimle
  با خودتKendinle
  با خودشKendisiyle
  با خودمانKendimizle
  با خودتانKendinizle
  با خودشانkendileriyle
در این مقاله از ویراترکیش تلاش کردیم تا ضمایر شخصی ترکی استانبولی در انواع مختلف از جمله، فاعلی، مفعولی، مالکیت و انعکاسی را به صورت کامل آموزش دهیم. همچنین مثال‌هایی برای هر یک قرار گرفته که به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از این گرامر داشته باشید.

مقالات مرتبط

زبان ترکی چند سطح دارد؟

زبان ترکی استانبولی دارای سطوح مختلفی است که مشخص کننده میزان تسلط افراد است.(سیستم مشترک اروپایی مهارت‌های زبانی) تعریف می‌شوند. CEFR این سطوح بر اساس

کلمات مترادف در ترکی استانبولی

یادگیری کلمات مترادف به شما انعطاف بیشتری در مکالماتتان می‌بخشد و در بیان یک مفهوم می‌توانید بسیار غنی‌تر و بهتر صحبت کنید یا بنویسید. کلمات

چطوری زبان ترکی استانبولی یاد بگیریم؟

چطور ترکی استانبولی یاد بگیرم؟

کشور ترکیه نه‌تنها یکی از مقاصد تفریحی اصلی ایرانی‌ها است، بلکه یکی از مهم‌ترین طرف‌های تجاری کشور ما نیز به‌شمار می‌رود و در سال‌های اخیر،

فهرست مقاله

دوره های آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + 8 =