گرامر زمان گذشته ترکی استانبولی

در این مقاله کاربرد و ساختار زمان گذشته ساده به صورت مثبت، منفی و سوالی آموزش داده می‌شود. علاوه بر این با قیدهای زمان گذشته آشنا می‌شوید.

پس از مطالعه مقاله برای یادگیری بهتر حتما ویدیو آموزش زمان گذشته ساده را ببینید.

کاربرد این زمان برای بیان اتفاقات مربوط به گذشته که مستقیماً تجربه کرده‌ایم وبه پایان رسیده است، می‌باشد.

یعنی کاری در زمان گذشته انجام شده و به پایان رسیده است و ما از این باره مطمئن هستیم یا خودمان انجام داده‌ایم یا دیده‌ایم و یا بعدها از طریق آموزش یا رسانه درمورد آن فعل به اطمینان رسیده‌ایم.

برای مثال

.Ben dün okula gittim

من دیروز به مدرسه رفتم.

.Geçen hafta yağmur yağdı

هفته پیش باران بارید.

ساختار زمان گذشته ساده به شکل زیر است.

بعد از ریشه فعل، پسوند زمان گذشته و سپس پسوند شخص می‌آید.

منظور از f.k ریشه فعل است یعنی fiil kökü

dı ،di ،du ،dü ،tı ،ti ،tu و tü پسوندهای زمان گذشته هستنند.

منظور از k.e پسوند شخص است یعنی kişi eki

F.K + di, dı, du, dü + kişi eki

          ti , tı , tu , tü               m          k

                                              n            nız, niz, nuz, nüz

                                             –            lar ,ler

 برای مثال

BenYüzdümGittimAldımDuydum
SenYüznGittinAlnDuydun
OYüzdüGittiAldıDuydu
BizYüzkGittikAlkDuyduk
SizYüzdünüzGittinizAldınızDuydunuz
Onlaryüzlergittilerallarduydular

در جدول فوق Ben ،sen ،o ،biz ،siz ،onlar شش ضمیر فاعلی هستند.

ریشه افعال به رنگ سیاه

پسوند زمان به رنگ قرمز

و شناسه شخص به رنگ آبی نوشته شده‌اند.

ضمیر فاعلیمعنیشناسه شخص
Benمنm
Senتوn
Oاو
Bizماk
sizشماnız / niz /nuz / nüz
onlarایشانLer / lar

از مصدر mek و mek حذف می‌شود؛ هر آنچه میماند ریشه فعل است.

ریشه فعل                    مصدر

Yüzmek                yüz

Gitmek                  git

Almak                al

Duymak                duy

اگر ریشه فعل با حروف F, S, T, K, Ç, Ş, H, P تمام شود از پسوندهای TI, Tİ, TU, TÜ انتخاب می‌کنیم و از بین این چهار پسوند براساس آخرین صدادار پسوند را انتخاب می‌کنیم.

اگر آخرین صدادار فعل

a و ı باشد پسوند tı

e و i باشد پسوند ti

o و u باشد پسوند tu

ö , ü باشد پسوند tü می‌آید.

 Yapmak    yapDüşmek    düşKoşmak     koşGitmek    git
BenYaptımDüştümKoştumGittim
SenYaptınDüştünKoştunGittin
OyaptıDüştüKoştuGitti
BizYaptıkDüştükKoştukGittik
SizYaptınızDüştünüzKoştunuzGittiniz
onlaryaptılardüştülerkoştulargittiler

.Biz dün makarna yaptık

ما دیروز ماکارونی درست کردیم.        

.Geçen gece Zeynep merdivenlerden düştü

زینب دیشب از پله‌ها افتاد.

.Arkadaşlarımla parkta koştuk

با دوستانم در پارک دویدیم.                                                              

.Onlar İstanbul’a gittiler

آنها به استانبول رفتند.

نکته

شناسه شخص شما و آنها  را بر اساس پسوند زمان انتخاب می‌کنیم.

Siz 

  di/ ti           niz

  dı / tı          nız

 du / tu         nuz

 dü / tü         nüz

Onlar

   dı /du / tı / tu        lar

   di / dü / ti / tü       ler

اگر ریشه فعل با حروف غیر از  F, S, T, K, Ç, Ş, H, P تمام شود از پسوندهای DI , Dİ , DU , DÜ انتخاب می‌کنیم و از بین این چهار پسوند براساس آخرین صدادار پسوند را انتخاب می‌کنیم.

اگر آخرین صدادار فعل

a و ı باشد پسوند dı

e و i باشد پسوند di

o و u باشد پسوند du

ö و ü باشد پسوند dü می‌آید.

 Uyanmak      uyanDönmek      dönDinlenmek    dinlenDuymak      duy
BenUyandımdöndümdinlendimduydum
SenUyandındöndündinlendinduydun
OUyandıdöndüdinlendiduydu
BizUyandıkdöndükdinlendikduyduk
SizUyandınızdöndünüzdinlendinizduydunuz
onlarUyandılardöndülerdinlendilerduydular

.Dün sabah geç uyandım

دیروز صبح دیر بیدار شدم.

.İki gün önce döndiler

دو روز پیش برگشتند.

.Hafta sonu dinlendik

آخر هفته استراحت کردیم.

.Annem bütün konuşmaları duydu

مادرم تمام حرف ها را شنید.

حالت سوالی

برای پرسیدن سوال درباره گذشته چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی کافی است به آخر فعل زمان گذشته یکی از پسوندهای سوالی زیر را اضافه کنید.

ı / a
i / emi
u / omu
ü / ö

?Ben sınavı kazandım mı

آیا من در امتحان قبول شدم؟

?Sen geçen ay Ankara’ya gitmedin mi

تو ماه پیش به آنکارا نرفتی؟

?O yeni işe başladı

او کار جدید را شروع کرد؟

?Biz anlaştık mı به توافق رسیدیم؟

?Siz yarını düşündünüz mü

شما برای فردا فکری کردید؟

?Onlar haberleri duymadular mı

آنها خبرها را نشنیدند؟

در ادامه با برخی از قیدهای زمان گذشته آشنا می‌شوید. برای یادگیری بهتر حتما فایل صوتی را بشنوید.

قیدهای زمان گذشته

Dün 
Önceki gün 
Geçen hafta 
Geçen ay 
Geçen yıl 
Biraz önce 
Genen Çarşamba 
Bir ay önce 
İki hafta önce 
Son zamanlarda 

مقالات مرتبط

زبان ترکی چند سطح دارد؟

زبان ترکی استانبولی دارای سطوح مختلفی است که مشخص کننده میزان تسلط افراد است.(سیستم مشترک اروپایی مهارت‌های زبانی) تعریف می‌شوند. CEFR این سطوح بر اساس

کلمات مترادف در ترکی استانبولی

یادگیری کلمات مترادف به شما انعطاف بیشتری در مکالماتتان می‌بخشد و در بیان یک مفهوم می‌توانید بسیار غنی‌تر و بهتر صحبت کنید یا بنویسید. کلمات

چطوری زبان ترکی استانبولی یاد بگیریم؟

چطور ترکی استانبولی یاد بگیرم؟

کشور ترکیه نه‌تنها یکی از مقاصد تفریحی اصلی ایرانی‌ها است، بلکه یکی از مهم‌ترین طرف‌های تجاری کشور ما نیز به‌شمار می‌رود و در سال‌های اخیر،

فهرست مقاله

دوره های آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 4 =