آموزش الفبا ترکی استانبولی

الفبای زبان ترکی استانبولی به صورت لاتین نوشته می‌شود و هر حرف به دو شکل کوچک و بزرگ نوشته می‌شود. الفبای این زبان از ۲۹ حرف تشکیل شده و به دو گروه صدادار و بی صدا تقسیم می‌شود.

الفبای این زبان ۲۱ حرف بی صدا و ۸ حرف صدادار دارد.

صدا دارها به دو گروه ضخیم ( kalın) و ظریف ( ince) تقسیم می‌شود.

با حروف الفبا آشنا می‌شویم و در ادامه دلیل اهمیت این تقسیم بندی، فایل صوتی تلفظ حروف و ویدیو آموزش کامل حروف قرار دارند.

حروفتلفظ حروفتلفظ حروف به فارسیمثالمعنای مثال
A       aaآAnahtarکلید
B       bbeب ِBitkiگیاه
C       cceج ِCamiمسجد
Ç       ççeچ ِÇantaکیف
D      ddeد ِDergiمجله
E       eeاِEvخانه
F       f feف ِFabrikaکارخانه
G      ggeگ ِGüneşخورشید
Ğ      ğyumuşak gیوموشاک گYağmurباران
H      hheه ِHaritaنقشه
I      ıı Irmakرودخانه
İ       iiایİlginçجالب
J       jjeژ ِJetجت
K      kkeک ِKediگربه
L       lleل ِLimanبندر
M    mmeم ِMasaمیز
N      nneن ِNarانار
O      ooاٌOkulمدرسه
Ö      öö Öğrenciدانش آموز
P      ppeپ ِPilavپلو
R      rreر ِRandevuقرار ملاقات
S      sseس ِSabahصبح
Ş      şşeش ِŞemsiyeچتر
T      tteت ِToplantıجلسه
U      uuاوUzakدور
Ü      üü Üniversiteدانشگاه
V      vveو ِVişneالبالو
Y      yyeی ِYakınنزدیک
Z      zzeز ِzenginثروتمند

تقسیم بندی حروف الفبا

زبان از ۲۹ حرف تشکیل شده و به دو گروه صدادار و بی صدا تقسیم می‌شود.

الفبای این زبان ۲۱ حرف بی‌صدا و ۸ حرف صدادار دارد.

تقسیم بندی حروف صدادار بر اساس حالت زبان  

صدا دارها به دو گروه ضخیم ( kalın) و ظریف ( ince) تقسیم می‌شود.

Türkçe alfabe
sessiz
sesli
 Kalın     a  ı  o  u
İnce      e  i  ö  ü  

اهمیت تقسیم بندی

 حروف صدادار بر اساس حالت دهان در این است که تمام حروف صدادار یک کلمه ترکی یا ضخیم و یا ظریف‌اند.

 در یک کلمه ترکی تمام  حروف صدادار یا ضخیم و یا ظریف هستند. صدادارهای یک کلمه ترکی باید از یک گروه باشد اما ممکن در کلماتی که وارد زبان ترکی شده‌ان و ریشه ترکی ندارند؛ این قانون رعایت نشود.

مهم ترین اصل گرامر ترکی براسا حروف صدادار است.

تقسیم بندی حروف صدا دار براساس حالت لب ها

Türkçe alfabe
sessiz
sesli
düz    a   ı   /  e   i
yuvarlak  o  u  / ö  ü   

مقالات مرتبط

زبان ترکی چند سطح دارد؟

زبان ترکی استانبولی دارای سطوح مختلفی است که مشخص کننده میزان تسلط افراد است.(سیستم مشترک اروپایی مهارت‌های زبانی) تعریف می‌شوند. CEFR این سطوح بر اساس

کلمات مترادف در ترکی استانبولی

یادگیری کلمات مترادف به شما انعطاف بیشتری در مکالماتتان می‌بخشد و در بیان یک مفهوم می‌توانید بسیار غنی‌تر و بهتر صحبت کنید یا بنویسید. کلمات

چطوری زبان ترکی استانبولی یاد بگیریم؟

چطور ترکی استانبولی یاد بگیرم؟

کشور ترکیه نه‌تنها یکی از مقاصد تفریحی اصلی ایرانی‌ها است، بلکه یکی از مهم‌ترین طرف‌های تجاری کشور ما نیز به‌شمار می‌رود و در سال‌های اخیر،

فهرست مقاله