کلمات مترادف در ترکی استانبولی

how-to-speak-turkish-mondly

یادگیری کلمات مترادف به شما انعطاف بیشتری در مکالماتتان می‌بخشد و در بیان یک مفهوم می‌توانید بسیار غنی‌تر و بهتر صحبت کنید یا بنویسید. کلمات مترادف به زبان شما زیبایی و تنوع  می‌بخشد و استفاده از کلمات مترادف به خلق متن‌های جذاب و اثرگذار کمک می‌کند. همچنین با افزایش دایره واژگان خود قادر خواهید بود از کلمات مناسب‌تری برای انتقال مفاهیم استفاده کنید.

بطور خلاصه یادگیری کلمات مترادف می‌تواند به تنوع و غنای زبانی شما و بهبود ارتباطات کمک کند. این مهارت می‌تواند در زبان‌آموزی و استفاده از زبان به صورت کامل‌تر و اثربخش‌تر مفید باشد.

 در این مقاله شما با کلمات مترادف در زبان ترکی استانبولی آشنا می‌شوید و فایل صوتی تلفظ کلمات مترادف در انتهای مقاله قرار دارد.

Ad – İsimنامKüçük – Ufakکوچک
Akıl  – USعقلDilek – İstekآرزو
Kırmızı – AlقرمزKuşak – Nesilنسل
Siyah – KaraسیاهYoksul – Fakirفقیر
Anı – HatıraخاطرهÖykü – Hikayeحکایت
Aşk – SevgiعشقSorun – Problemمشکل
Araba – AraçماشینTemel – Esasپایه
Ayrıntı – DetayجزییاتYaşlı – İhtiyarپیر
İlan – DuyuruاطلاعیهDüşünce – Fikirفکر
Irmak – NehirرودYıl – Sene سال
Baş – KafaسَرYurt – Vatanوطن
Bencil – EgoistخودخواهOlay – Hadiseاتفاق
Çelimsiz – ZayıfلاغرDeneyim – Tecrübeتجربه
Şişman – TopluچاقSerüven – Maceraماجرا
Çamur – BalçıkگِلSınıf – Derslikکلاس
Kirli – PisکثیفSonbahar – Güzپاییز
Ev – KonutخانهKötü – fenaبد
Kolay – BasitآسانEser – Yapıtبنا
Sözcük – KelimeکلمهFark – Ayrımتفاوت
Tümce – CümleجملهDoktor – Hekimپزشک
Değerli – KıymetliارزشمندZengin – Varlıklıثروتمند
Yanıt – Cevap پاسخRüzgar – Yelباد
Önder – LiderرهبرAkıllı- Usluعاقل

مقالات مرتبط

زبان ترکی چند سطح دارد؟

زبان ترکی استانبولی دارای سطوح مختلفی است که مشخص کننده میزان تسلط افراد است.(سیستم مشترک اروپایی مهارت‌های زبانی) تعریف می‌شوند. CEFR این سطوح بر اساس

کلمات مترادف در ترکی استانبولی

یادگیری کلمات مترادف به شما انعطاف بیشتری در مکالماتتان می‌بخشد و در بیان یک مفهوم می‌توانید بسیار غنی‌تر و بهتر صحبت کنید یا بنویسید. کلمات

چطوری زبان ترکی استانبولی یاد بگیریم؟

چطور ترکی استانبولی یاد بگیرم؟

کشور ترکیه نه‌تنها یکی از مقاصد تفریحی اصلی ایرانی‌ها است، بلکه یکی از مهم‌ترین طرف‌های تجاری کشور ما نیز به‌شمار می‌رود و در سال‌های اخیر،

فهرست مقاله