26 مهر
2:00 ب.ظ - 2:00 ب.ظ تهران، یوسف آباد، خیابان پنجاه و دوم، ساختمان 101

دانشگاههای ترکیه

02 آذر
12:00 ب.ظ - 12:00 ب.ظ تهران، یوسف آباد، خیابان پنجاه و دوم، ساختمان 101

ثبت نام کلاس آشنایی با فرهنگ مردم ترکیه

23 مهر
4:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ تهران، یلوار کشاورز، هتل اسپیناس

قوانین ترکیه

05 مهر
5:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ تهران، یوسف آباد، خیابان پنجاه و دوم، ساختمان 101

آب و هوای ترکیه

27 مهر
4:00 ب.ظ - 4:00 ب.ظ تهران، یوسف آباد، خیابان پنجاه و دوم، ساختمان 101

زندگی در استانبول پایتخت فرهنگی ترکیه

09 مهر
5:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ تهران، یوسف آباد، خیابان پنجاه و دوم، ساختمان 101

مهاجرت به ترکیه